Overeenkomst    

Delta Quality Products & Services

  Hèt verschil in kwaliteit!
   

Algemene voorwaarden

 

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.
Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.
2. Opdrachtnemer: Lynx Management B.V., handelend onder de naam
Delta Quality Products & Services.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1.
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd. Voor het overige blijven de bepalingen van de Algemene voorwaarden onverminderd van kracht.
2. De gedrags- en beroepsregels voor de Opdrachtnemer maken deel uit van de overeenkomst. De Opdrachtgever verklaart de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 Ter beschikking stellen van informatie door de Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste tijd ter beschikking te stellen.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voorzover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
3. Indien en voorzover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
2. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
3. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt.

Artikel 6 Geheimhouding

1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval de Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
3. Tenzij daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voorzover deze uit de wet voortvloeien.
2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover uitdrukkelijk andere afspraken hebben gemaakt.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer.

Artikel 8 Honorarium

1. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
2. Indien na totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
3. Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Alle tarieven zijn, tenzij expliciet anders geregeld, exclusief omzetbelasting. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 9 Betaling

1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan dertig dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekeningen.
2. Indien Opdrachtgever niet binnen de onder 9.1 genoemde termijn heeft betaald is Opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. Minimaal wordt hiervoor 15% van het openstaande bedrag in rekening gebracht.
4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 10 Reclames

1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
2. Reclames met betrekking tot geleverde materialen dienen schriftelijk binnen 5 dagen na de verzenddatum van de materialen waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 5 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
3. Reclames met betrekking tot het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen
8 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 8 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
4. Reclames als in het eerste en tweede lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
5. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 11 Leveringstermijn

1. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
3. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijn-overschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12 Opzegging

1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.
2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

Artikel 13 Faciliteiten

Indien het noodzakelijk is werkzaamheden op het kantoor van Opdrachtgever uit te voeren, zal deze zorgdragen voor een adequate werkruimte waar de medewerker van Opdrachtnemer rustig en ongestoord kan werken. De medewerker zal de bij Opdrachtgever geldende huisregels in acht nemen. Opdrachtgever zal zorgdragen dat deze huisregels aan de medewerker worden medegedeeld. Opdrachtgever zal aan de medewerker die hulpmiddelen verschaffen die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 14 Overmacht

Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor Opdrachtnemer redelijkerwijs niet mogelijk is tengevolge van buiten toedoen van Opdrachtnemer ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor het uitbetalen van loon aan medewerkers van Opdrachtnemer, noch voor de inhouding en afdracht van de premies van de sociale verzekering en loonbelasting.
2. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een Registerinformaticus kan worden verwacht. Indien de Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, onder aftrek van door Opdrachtnemer reeds gecrediteerde bedragen, tenzij er aan de zijde van Opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
3. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor (bedrijfs)schade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt.
5. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Opdrachtgever, of namens hem handelende natuurlijke of rechtspersonen, aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie of materialen verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden, wegens schade die veroorzaakt is doordat de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
7. Opdrachtgever zal personeelsleden van Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden nimmer aanspreken.

Artikel 16 Garantie

Opdrachtnemer verleent garantie op de geleverde materialen tot ten hoogste de wettelijke minimale vereisten. Indien de goederen door Opdrachtnemer van een toeleverancier zijn betrokken, beperkt de garantie zich tot de toepasselijke garantie van de toeleverancier. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

Artikel 17 Risico-overgang

Het risico van al hetgeen Opdrachtnemer uit hoofde van een overeenkomst aan de Opdrachtgever levert gaat op de Opdrachtgever over op het moment van afgifte door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever of aan een voor de verzending ingeschakelde vervoerder.

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle ter uitvoering van een overeenkomst door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven haar eigendom totdat Opdrachtgever al hetgeen hij aan Opdrachtnemer verschuldigd is volledig heeft voldaan.
2. Indien Opdrachtnemer zich op haar eigendomsrecht beroept is de Opdrachtgever gehouden alle medewerking te verlenen teneinde haar in staat te stellen de desbetreffende zaken tot zich te nemen.

Artikel 19 Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 20 Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen in eerste instantie via Mediation worden behandeld.
3. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competenties van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
4. In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn Opdrachtgever en Opdrachtnemer bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.
 

Print voorwaarden

   
 

©Delta Quality Products & Services, 2010